Disclaimer | Juridische noodzakelijkheden.

Disclaimer

Algemeen
Studio VSF verleent u hierbij toegang tot www.studiovsf.nl (de Website), en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Studio VSF en derden zijn aangeleverd. Studio VSF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Studio VSF uit voort. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Studio VSF. Studio VSF aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien. Studio VSF is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio VSF mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.
Copyright en auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom van teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij Studio VSF. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio VSF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: info@studiovsf.nl
Persoonsgegevens
Studio VSF verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van het contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Studio VSF toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Studio VSF met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Studio VSF kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Studio VSF website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.